Regulamin


 • Regulamin obiektu


  🇵🇱 §1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin hotelu Awilla określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu oraz podpisania karty rejestracyjnej. 
  2. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
  3. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Awilla. 
  4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu, w każdym pokoju a także na stronie internetowej Hotelu: www.awilla.pl 
  • 2 DOBA HOTELOWA
  1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. 
  2. Prośbę przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00. 
  3. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu. 
  4. Przebywanie Gościa w pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika. 
  • 3 MELDUNEK
  1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). 
  2. W przypadku odmowy okazania w/w dokumentu, Hotel ma prawo odmówić wykonania usługi. 
  3. Niepojawienie się do godziny 20:00 w planowanym dniu przyjazdu (bez wcześniejszego poinformowania o chęci zameldowania po tej godzinie), skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji, a otrzymana przedpłata nie podlega zwrotowi. 
  4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
  5. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 22:00. 
  6. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania. 
  7. Hotel może nie wyrazić zgody na przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody lub niewłaściwego zachowania na mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, Pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
  • 4 USŁUGI 
  1. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 
  2. Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu odbywa się tylko na życzenie gości, po wywieszeniu kartki do godziny 13:00.
  3. Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu gości, bez zgłoszenia przysługuje co 7 dni.
  4. Uzupełnienie kosmetyków hotelowych i zestawów powitalnych(kawa, herbata, cukier) odbywa się tylko na życzenie gości.
  5. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy, dokumentów oraz przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taksówki.
  6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
  1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. 
  2. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
  3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób oraz szkody powstałe z winy zwierząt przebywających w pokoju. 
  4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości prosimy o niezwłoczny kontakt z recepcją. 
  5. Na terenie całego obiektu(wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, pokoje, balkony) obowiązuje zakaz palenia wszystkich wyrobów tytoniowych z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych. W przypadku nieprzestrzegania powyższego wymogu kara za szkody wyrządzone paleniem wynosi 500zł.
  6. W trakcie pobytu z psem Gość akceptuje zakaz wyprowadzania psa na teren obiektu. Jednocześnie zobowiązuję się do wyprowadzania psa zawsze pod opieką oraz do trzymania zwierzęcia na smyczy. W przypadku nieprzestrzegania powyższego wymogu oraz szkód materialnych spowodowanych pobytem psa kara wynosi 500zł. 
  7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. 
  8. W związku z zainstalowanym w Hotelu systemem PPOŻ, Gość zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
  9. Wykaz drogi ewakuacyjnej znajduje się w każdym pokoju. 
  10. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p.poż., Hotel naliczy opłatę w wysokości 1000 PLN. 
  11. W przypadku, gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiony przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa. 
  12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. 
  13. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Hotelu tj. ręczniki, szlafroki oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju. 
  • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 
  1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 
  2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie, który znajduje się w pokoju. 
  3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. 
  4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
  5. Hotel posiada parking monitorowany niestrzeżony. 
  6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu. 
  • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
  1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego, mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt, tylko na prośbę Gościa, po uprzednim zgłoszeniu przez Gościa. 
  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.
  3. Artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane. 
  • 8 CISZA NOCNA
  1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
  • 9 REKLAMACJE
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, w formie pisemnej po czym zostają one przekazane Kierownikowi Hotelu. 
  3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 
  4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.
  • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 
  2. Śniadanie wydawane jest w godzinach 7.30 – 10.00 w Sali konsumpcyjnej. 
  3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za dodatkowe sprzątanie związane z nietypowymi zabrudzeniami np. zabrudzeniami spowodowanymi zaburzeniami gastrologicznymi. 
  4. Ustalona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa. 
  5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. 
  6. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu. Karty magnetyczne od pokoi wydawane są w ilości minimum 1 sztuka na pokój. Zgubienie karty magnetycznej wiąże się z obciążeniem Gościa w wysokości 30,00 zł. Kwota ta zostanie doliczona do rachunku Gościa. 
  7. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu Awilla regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
  8. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. 
  10. Depozyt znajduje się w recepcji hotelowej.
  11. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

  Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu hotelu. 

  Dyrekcja Hotelu Awilla


  Facility regulations

  🇬🇧 §1 SUBJECT OF THE REGULATIONS

  1. The Regulations of the Awilla Hotel define the rules for the provision of services, liability and stay at the Hotel and are an integral part of the contract concluded by making a reservation, paying the deposit or the entire amount due for staying at the Hotel and signing the registration card.
  2. By making a reservation, the Guest confirms that he has read and accepts the Terms and Conditions.
  3. Compliance with the Regulations applies to all guests staying at the Awilla facility.
  4. The Regulations are available for inspection at the Hotel Reception, in each room as well as on the Hotel’s website: www.awilla.pl
  • 2 HOTEL DAY
  1. The hotel day starts at 15:00 on the day of arrival and ends at 11:00 on the day of departure.
  2. A request to extend the hotel day should be submitted by the Guest at the Reception Desk by 10:00. The hotel may not take into account the wish to extend the stay if all beds are used or in the case of guests who do not comply with the applicable Regulations.
  3. The Guest’s stay in the room after 11.00 is treated as an extension of the stay and is subject to payment for an additional day according to the current price list.
  • 3 REGISTRATION
  1. The basis for the Guest’s check-in is the presentation of an ID card with a photo (ID card, driving license or passport).
  2. In the event of refusal to present the above-mentioned document, the Hotel has the right to refuse to provide the service.
  3. Failure to show up by 20:00 on the scheduled day of arrival (without prior notification of the desire to check-in after this time) results in the automatic cancellation of the entire reservation, and the prepayment received is non-refundable.
  4. A hotel guest may not transfer the room to third parties, even if the period for which he has paid the due fee for the stay has not expired.
  5. Persons not registered at the Hotel may stay in the hotel room from 8:00 to 22:00.
  6. The stay of an unregistered person in a hotel Guest’s room after 10 p.m. is tantamount to the consent of the room’s landlord to accommodate an unregistered person in the Guest’s room for a fee, according to the prices applicable on the day of check-in.
  7. The Hotel may refuse to accept a Guest who grossly violated the Regulations during the previous stay, in particular by causing damage or misbehavior to the property of Guests, damage to the person of the Guest, Hotel Employees or other persons staying at the Hotel.
  • 4 SERVICES
  1. The hotel is obliged to provide guests with conditions for full and uninhibited rest as well as professional and courteous service in the field of all services provided at the hotel; security of the stay, including the security of confidentiality of information about the Guest; cleaning the room and performing necessary repairs of devices during the Guest’s absence, and in his presence only if he so wishes.
  2. Cleaning of the room during the stay takes place only at the guest’s request, after posting the card until 13:00.
  3. Cleaning of the room during the stay of guests, without notification, is due every 7 days.
  4. Replenishment of hotel cosmetics and welcome kits (coffee, tea, sugar) takes place only on request.
  5. In addition, at the Guest’s request, the Hotel provides free of charge services: providing information related to the stay and travel, waking up at the appointed time, storing money, documents and valuables in the hotel deposit during the Guest’s stay at the Hotel, subject to § 6 sec. 4 of the Regulations, storing the Guest’s luggage, ordering a taxi.
  6. The hotel provides services in accordance with its category and standard.
  • 5 GUEST RESPONSIBILITY
  1. Children under the age of 13 should be in the Hotel under the constant supervision of their parents or legal guardians.
  2. Parents / legal guardians bear full financial responsibility for any damage caused by children.
  3. The hotel guest bears full financial responsibility for all kinds of damage and destruction of the Hotel’s equipment and technical devices, resulting from his fault or the fault of people visiting him, as well as damage caused by animals staying in the room.
  4. In case of irregularities, please contact the reception immediately.
  5. Smoking of all tobacco products is prohibited throughout the facility (all public areas, rooms, balconies), with the exception of designated areas. In the event of non-compliance with the above requirement, the penalty for damage caused by smoking is PLN 500.
  6. During the stay with the dog, the Guest accepts the ban on walking the dog on the premises. At the same time, I undertake to walk the dog always under care and to keep the animal on a leash. In the event of non-compliance with the above requirement and material damage caused by the dog’s stay, the penalty is PLN 500.
  7. In the event of a gross violation of the Regulations, the Hotel may refuse to continue providing services. Such a person is obliged to immediately comply with the Hotel’s requests, pay for the services provided so far, pay for any damage, and to leave the Hotel.
  8. In connection with the fire protection system installed in the Hotel, the Guest undertakes to comply with the general fire safety rules.
  9. Escape routes are located in each room.
  10. If the Guest activates the fire alarm sensor as a result of smoking, on the premises of the hotel or unjustified activation of the fire alarm by breaking the alarm glass of the fire protection system, the Hotel will charge a fee of PLN 1,000.
  11. In the event that as a result of activating the above-mentioned fire alarm system by the Guest, the arrival of the Fire Brigade Unit will take place The Guest covers all the costs of the related action, including the ticket issued by the Commander of the Fire Brigade who arrived at the Hotel as a result of actions provoked by the Guest.
  12. Due to the requirements of fire protection, it is not allowed to use any devices or apparatus powered by electricity in hotel rooms, which are not part of the equipment of these rooms.
  13. The hotel guest bears full financial responsibility for theft of property owned by the hotel, i.e. towels, bathrobes and damage to room equipment.
  • 6 RESPONSIBILITY OF THE HOTEL
  1. The hotel is not responsible for the loss or damage of items brought in by persons using its services to the extent specified in the provisions of the Civil Code.
  2. The hotel is not responsible for items left in the safe in the room.
  3. The hotel is liable for the loss or damage of money, securities, valuables or items of scientific or artistic value only if these items have been deposited in the hotel deposit.
  4. The hotel reserves the right to refuse to accept items of high value, large sums of money, items that threaten security and bulky items that cannot be placed in the deposit.
  5. The hotel has a monitored unguarded car park.
  6. The hotel is not responsible for damage to and loss of a car or other vehicle belonging to a guest, items left in it and live animals, regardless of whether these vehicles were parked in the hotel car park or outside the hotel premises.
  • 7 RETURN OF LEFT ITEMS
  1. Personal belongings left in the hotel room by the departing person may be sent to the address indicated by the Guest, at his expense, only at the Guest’s request, after prior notification by the Guest.
  2. If the Guest does not receive an instruction to send back the left items, the Hotel will store the above items at the owner’s expense for a period of one month, and after this period, these items will become the property of the Hotel. Groceries and medicines will not be stored.
  • 8 NIGHT QUIET
  1. The hotel has a curfew from 22:00 to 7:00 in the morning.
  • 9 COMPLAINTS
  1. Guests have the right to file a complaint if they notice any shortcomings in the quality of the services provided.
  2. All complaints are accepted by the Reception in writing, after which they are forwarded to the Hotel Manager.
  3. The complaint should be submitted immediately after noticing the deficiencies in the standard of the services provided.
  4. The complaint handling time is up to 14 days from the date of notification.
  • 10 ADDITIONAL PROVISIONS
  1. It is forbidden to carry out acquisitions and door-to-door sales on the premises of the Hotel.
  2. Breakfast is served from 7.30 to 10.00 in the Consumption Room.
  3. The hotel reserves the right to charge the Guest for additional cleaning related to unusual soiling, e.g. soiling caused by gastrological disorders.
  4. The agreed amount will be added to the Guest’s account.
  5. It is forbidden to make excessive noise in the Hotel, to cause unpleasant odors and other things that disturb, harm or irritate other Hotel Guests.
  6. Guests are not allowed to make changes to the hotel rooms and their equipment. Magnetic cards for rooms are issued in the amount of at least 1 per room. Losing the magnetic card is connected with the Guest’s charge in the amount of PLN 30.00. This amount will be added to the guest’s bill.
  7. Responsibility for the loss or damage of items brought by persons using the services of the Awilla hotel is governed by the relevant provisions of the Civil Code.
  8. The guest should notify the hotel reception of the damage immediately after finding it.
  9. Liability for loss or damage to valuables, money, securities and items of scientific or artistic value is limited if these items have not been deposited at the Reception Desk.
  10. The deposit is at the hotel reception.
  11. Customer data will be processed only for the full execution of payments in accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data.

  We thank you in advance for respecting the hotel regulations.

  Management of the Awilla Hotel

Zaplanuj Niezapomniane Wrażenia w Awilli

Pomożemy Dopasować Twój Pobyt.

Zadzwoń