Regulamin

 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości rezerwacji na konto bankowe. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji Gościa oraz w przypadku zamknięcia obiektu przez Właściciela w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, kataklizm).
 • Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.
 • Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą.
 • Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 • Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 • Ważne!Wystawiamy faktury VAT. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę konieczne jest poinformowanie o tym wcześniej, przy dokonywaniu rezerwacji. Z uwagi na obowiązujące od 1.01.2020 r. przepisy prawa wystawienie faktury do paragonu na którym nie ma podanego numeru NIP nabywcy nie jest możliwe.
 • Pokoje lub apartamenty wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy obsługi  uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego obsłudze obiektu traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.
 • Gość nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w AWILLI mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania. Pracownicy obsługi pensjonatu odmówią dokwaterowania dodatkowej osoby do pokoju, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.
 • Cisza Nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości lub osób korzystających z usług AWILLI nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zakłócania pobytu innych osób przez Gościa lub osobę korzystającą z usług AWILLI, obsługa pensjonatu ma prawo odmowy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałą część pobytu. W przypadku, gdy na skutek zachowania Gościa lub osoby korzystającej z usług AWILLI, obsługa pensjonatu, zmuszona będzie do wezwania ochrony, kosztami takiej interwencji zostanie obciążona osoba której zachowanie spowodowało konieczność wezwania pracowników firmy ochroniarskiej.
 • Gość pensjonatu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem (do 3 dni roboczych od daty rezerwacji), resztę należności za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu , lub do 7 dni w przypadku płatności przelewem.
 • Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gości nie posiadających obywatelstwa polskiego Recepcja ma prawo do wykonania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • AWILLA świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłaszanie ich obsłudze pensjonatu.AWILLAma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie pokoi i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w ustalonym wraz z Gościem zakresie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych AWILLA, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju przez Gościa równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte AWILLA dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 • Gość powinien zawiadomić obsługę pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność AWILLA z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu obsłudze pensjonatu.
 • Na życzenie Gościa obsługa AWILLA świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o oznaczonej godzinie, przechowanie bagażu; AWILLA może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 • Śniadania są w godzinach 7:30 – 10:30.
 • AWILLA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.
 • W przypadku rzeczy pozostawionych w pokoju po jego opuszczeniu zostaną one odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu lub w przypadku braku osobistego odbioru przez Gościa w ciągu 30 dni od daty wyjazdu z pensjonatu rzeczy ulegają ekspropriacji.
 • AWILLA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Przechowalni sprzętu rekreacyjnego.
 • We wszystkich apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 200,00 zł doliczoną do kosztów pobytu – na pokrycie kosztów prania tkanin, odświeżania apartamentu oraz wyłączenia go z wynajmu. Dodatkowo ze względów na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zabrania się wnoszenia do pokoju materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • W przypadku zgubienia karty do pokoju naliczona zostaje opłata w wysokości 20,00 zł – doliczana do kosztów pobytu.
 • Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od AWILLA nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty z niewykorzystane świadczenia.

Zaplanuj Niezapomniane Wrażenia w Awilli

Pomożemy Dopasować Twój Pobyt.

Zadzwoń